Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Kakovost

Obvladovanje kakovosti
 

Strateški poslovni in kakovostni cilji Reševalne postaje so usmerjeni v izpolnitev zahtev po oskrbi prebivalstva širše Ljubljanske regije.

Doseganje poslovnih in kakovostnih ciljev Reševalne postaje se tekoče spremlja in usmerja z letnim načrtom dela in uporabo celovitega sistema ključnih kazalnikov. Stopnjo doseganja zastavljenih ciljev se letno preverjamo v okviru vodstvenega pregleda in notranjih presoj. Za oblikovanje, izvajanje in doseganje ciljev v okviru posameznih procesov, so odgovorni skrbniki procesov.

Na Reševalni postaji pristopamo k oblikovanju notranjega sistema za prepoznavanje, ocenjevanje, nadzor in spremljanje tveganj, opise ukrepov za izogibanje tveganjem in njihovo obvladovanje, kot tudi objektivno poročanje.

Vsi zaposleni opravljajo dragoceno delo pri preprečevanju morebitnih napak v sistemu ter s tem povezanih tveganj in njihovih posledic. Na tej podlagi se zaposlene na Reševalni postaji vzpodbuja, da poročajo o incidentih, zapletih in drugih pomembnih dogodkih pri svojem delu.

Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih poteka na nivoju UKCL. Dodatne ankete, ki se občasno izvajajo med zaposlenimi na Reševalni postaji so usmerjene predvsem v posamezne problemske teme, da bi se prepoznalo področja, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost, opredelilo ukrepe za izboljšanje in preverilo učinkovitost vpeljanih ukrepov. Cilj tematskih raziskav med zaposlenimi je predvsem prepoznati, kako zaposleni dojemajo svoj lasten položaj v kolektivu ter merjenje njihovega zadovoljstva v okviru področij, ki vplivajo na zaznavanje/doživljanje samega sebe, v povezavi z življenjem in delom v kolektivu. Ankete zaposlenim dajejo možnost, da zaposleni vplivajo na potek procesov in jih spreminjajo v okviru obravnavanih tem.

S politiko »odprtih vrat« se zaposlenim omogoča, da se o težavah pogovarjajo neposredno s svojimi nadrejenimi in vodstvom ter dajejo predloge za izboljšave ali izražajo konstruktivne kritike.