Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije pomeni, da je kandidat pridobil potrdilo oz. certifikat o poklicni usposobljenosti, ne pa tudi stopnjo izobrazbe. Kandidat, ki uspešno opravi potrjevanje oz. preverjanje, pridobi certifikat v skladu z  Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ul. RS 85/2009). Veljavnost izdanih certifikatov ni časovno omejena.

V Sloveniji ne obstaja izobraževalni program, namenjen pridobitvi katerega koli poklica v reševalni služni. Seveda pa imamo veliko zdravstvenih tehnikov(ic), tehnikov(ic) zdravstvene nege…, ki poklic zdravstvenega reševalca(ke) opravljajo. Torej imamo v Sloveniji kar nekaj zaposlenih, ki “neformalno” opravljajo poklic zdravstvenega reševalca v reševalni službi, “formalno” pa so po poklicu zdravstveni tehniki oz. tehniki zdravstvene nege… Da bi premostili taka neskladja med formalnim in realnim, smo vzpostavili sistem certificiranja. Posamezniki imajo torej možnost, da pridobijo javno veljavno potrdilo o usposobljenosti za opravljanje poklica, ki ga dejansko opravljajo in temu potrdilu rečemo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije. Poklicna kvalifikacija zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija, zato je priznana na trgu dela na državni ravni. NPK zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka temelji na Katalogu strokovnih znanj in spretnosti v katerem so določena znanja za pridobitev certifikata (http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/61655031). Kandidati s certifikatom pridobijo naziv zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka. Dela, ki jih opravlja zdravstveni reševalec(ka) sodijo med zelo zahtevna dela (VI raven zahtevnosti dela).

Zakaj NPK?

– Izboljšanje znanja in dvig kakovosti dela v reševalni službi in nudenja NMP,
– pridobitve kompetenc, ki jih zdravstveni reševalec(ka) potrebuje za opravljanje poklica,
– možnosti dodatnega izobraževanja,
– možnosti napredovanja in osebnostne rasti,
– da bi izpolnjevali zahteve Pravilnika o prevozih pacientov (Ur.l. RS. št. 107 / 2009).

Kakšni načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti obstajajo?

Potrjevanje
– V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti,
– V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

Preverjanje
– praktično preverjanje z zagovorom.

Kakšna so merila preverjanja?

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
– pripravo kandidata na delo,
– pripravo in uporabo pripomočkov,
– obvladovanje določenega zaporedja opravil,
– nudenje nujne medicinske pomoči,
– upoštevanje higienskih pravil,
– racionalno uporabo materiala in energije,
– upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
– upoštevanje pravil o varovanju okolja,
– komunikativnost in odnos do pacienta, svojcev in sodelavcev,
– kakovost storitve.

Izločilna merila:
– nepoznavanje in neupoštevanje higienskih in varnostnih predpisov,
– nepoznavanje, opustitev in nepravilna izvedba nudenja nujne medicinske pomoči,
– neustrezna komunikacija in odnos do pacienta, svojcev in sodelavcev,
– nepoznavanje in nepravilna uporaba pripomočkov.

Kateri so pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka?

– srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege,
– opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege,
– eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege,
– vozniški izpit B-kategorije,
– opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi.

Katere poklicne kompetence pridobi kandidat s certifikatom?

Kandidat:
– racionalno rabi svojo energijo, material in čas,
– načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
–  varuje zdravje in okolje,
–  sodeluje v strokovnem timu, komunicira s sodelavci, pacienti in z njihovimi svojci,
–  uporablja sodobno informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo,
–  pripravi sebe, reševalno vozilo, bolniški prostor in opremo v reševalnem vozilu,
–  prevzame pacienta, ga transportira do končne lokacije in preda v nadaljno oskrbo,
–  nudi prvo in nujno medicinsko pomoč pacientu; izvaja temeljne postopke oživljanja (TPO) in uporablja (pol)avtomatski defibrilator,
– dokumentira dogodke in postopke od sprejema naročila intervencije, do predaje pacienta na končni lokaciji.

Kako poteka proces ugotavljanja in potrjevanja znanja?

V procesu ugotavljanja in potrjevanja znanja gre za priznavanje znanja, spretnosti in usposobljenosti, ki so zapisana v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje, se lahko odloči za potrjevanje in preverjanje znanja, spretnosti in usposobljenosti. Ob pomoči svetovalca kandidat oblikuje osebno zbirno mapo t.im. portfolio. V portfoliu kandidat zbira dokazila o pridobljenem znanju in spretnostih. Svetovalec kandidatu pri pripravi svetuje in ga usmerja glede na katalog. Ko je zbirna mapa pripravljena, jo svetovalec skupaj z ostalo dokumentacijo preda določeni komisiji. Člani komisije jo pregledajo in ovrednotijo na podlagi znanih meril in kriterijev zapisanih v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. Ko komisija pregleda zbirno mapo, se odloči ali kandidata na podlagi predloženih dokazil lahko potrdi. V nasprotnem primeru ga napoti na praktično preverjanje z zagovorom, kjer komisija preveri strokovna znanja, ki jih ne potrjujejo dokazila. Torej je način preverjanja kombinacija vrednotenja portfolija in preverjanja kandidata. V primeru, ko je kandidat na potrjevanju oziroma na praktičnem preverjanju z zagovorom uspešen, izvajalec kandidatu izda certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Če kandidat ni uspešen se mora ponovno prijaviti v postopek in sestavi zbirno mapo, ki jo ovrednoti nova komisija, ki lahko kandidata tudi praktično preveri.

Kako se prijavim v postopek?

Kandidati, ki izpolnjujejo vstopne pogoje se lahko prijavijo v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka s pravilno izpolnjeno prijavo in fotokopijami zahtevanih dokazil:

– spričevalo o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi
– potrdilo o strokovnem izpitu
– vozniško dovoljenje B kategorije (obojestransko)
– zdravniško spričevalo (starost do 2 leti podpisano s strani specialista MDPŠ, ki vključuje oz. potrjuje tudi vožnjo reševalnega vozila)
– delovna knjižica ali potrdilo delodajalca o zaposlitvi ali referenčno/a pismo/a delodajalca/ev, ki potrjuje 1 leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege

Dobrodošla so tudi vsa dokazila, ki se nanašajo na strokovno področje dela zdravstvenega reševalca(ke) in niso starejša od 5 let (tečaji TPO iz AED, ILS, DPO, ITLS, tematska izobraževanja Sekcije reševalcev v zdravstvu, interna izobraževanja s priloženim programom in preverjanjem znanja, klinična usposabljanja na oddelkih za anestezijo, intenzivno terapijo in porodnih oddelkih…).

Pisne prijave sprejemamo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Reševalna postaja, za NPK, Zaloška cesta 25, 1000 Ljubljana. V primeru velikega števila prijav si izvajalec pridržuje pravico kandidate razvrstiti, glede na datum prijave v več terminov potrjevanja in preverjanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo. O uvrstitvi boste pravočasno obveščeni.

Kakšni so stroški postopka?

V skladu z veljavnimi predpisi in metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo (04.10.2015) znaša pregled zbirne mape in potrjevanje 180,00 € (cena z DDV). V primeru, ko je kandidat po pregledu zbirne mape napoten na praktično preverjanje z zagovorom, je cena celotnega postopka 236,00 € (cena z DDV). Cena izobraževanja, ki ni obvezno, znaša 350,00 € (z DDV).

Kdaj so razpisana izobraževanja?

Vsa izobraževanja potekajo v Izobraževalnem centru Reševalne postaje UKC Ljubljana. Izobraževanje traja 53 šolskih ur in poteka od ponedeljka do vključno naslednjega ponedeljka. Nato je v torek sicer neobvezno preverjanje znanja, ki pa ga toplo priporočamo vsem kandidatom, saj preverjanje kandidate, na podlagi rezultata, usmeri v področja, kjer morajo svoje znanje pred potrjevanjem/preverjanjem še dodatno utrditi.

Vsa izobraževanja vključujejo tudi pri Zbornici – Zvezi licenciran tečaj TPO z AED za zdravstvene delavce, ki sodi med obvezne vsebine za obnovo licence za delo na področju zdravstvene nege v Sloveniji!

Na koga in kam se lahko obrnem?

V Izobraževalnem centru Reševalne postaje UKC Ljubljana izvajamo tako izobraževanja kot tudi svetovanja in preverjanja znanja. Za svetovanje in vse ostale dodatne informacije vam je na voljo naš svetovalec Peter Napotnik, org.soc., ki ga lahko dobite preko telefona 01/ 522 20 51 ali po e-pošti na naslov izobrazevalni.center.rpl@kclj.si ,oziroma tudi osebno na Reševalni postaji UKC Ljubljana, Zaloška c. 25, 1525 Ljubljana (po predhodnem dogovoru).