Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO IN VIZIJA

 

Poslanstvo Reševalne postaje UKC Ljubljana, največje tovrstne organizacije v slovenskem prostoru, je ohraniti status vodilne strokovne, pedagoške in razvojne ustanove na področju pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in prevozov pacientov v Republiki Sloveniji. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh oblik pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam, sorodnim institucijam in posameznikom. Naše poslanstvo je, za prebivalce na področju pristojnosti, zagotavljati vse storitve pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in prevoze pacientov, z enako dostopnostjo, kot so je deležni prebivalci drugih slovenskih regij in področij. Poslanstvo udejanjamo z izvajanjem visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe.

Vizija Reševalne postaje UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna reševalna postaja v Republiki Sloveniji in zagotavljati motivirajoče delovno okolje za zaposlene ter ostati privlačen kraj za izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov.

  Naša ključna vodila:

 • Zaposleni smo prednostno osredotočeni na paciente in druge odjemalce. Osredotočeni smo na prepoznavanje pacientovih potreb, spoštovanje njihovih pravic ter na zagotavljanje kakovostne, varne in celovite zdravstvene oskrbe, primernih namestitvenih pogojev med prevozom, informiranosti, ustrezne komunikacije z uporabniki zdravstvenih storitev ter na skrajševanje odzivnega časa. Odgovorni smo za kakovost našega dela in doseganje najvišjih standardov kakovosti. Prizadevamo si za odličnost naših storitev v dobro pacientov, drugih odjemalcev in družbe nasploh.
 • Pri sodelovanju z okoljem poslujemo družbeno odgovorno, spoštujemo vse etične in pravne norme, zagotavljamo pregledno poslovanje, visok etični standard in odgovarjamo za svoja dejanja. Prizadevamo si za dosledno spoštovanje pravnih norm in visokih standardov v profesionalni etiki in morali. Z osebnimi in poslovnimi podatki ravnamo skrbno in dosledno, v skladu s sprejetimi predpisi.
 • Z odprtostjo in vključevanjem dosegamo in presegamo pričakovanja vseh udeleženih strani na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Iščemo priložnosti za delo na projektih, koristnih za stroko, za Univerzitetni klinični center Ljubljana ter za paciente in družbo kot celoto. Zavedamo se pomembnosti razvoja partnerskega sodelovanja, zato z namenom celovitega zadovoljevanja potreb zavarovanih oseb in drugih odjemalcev, sodelujemo z drugimi organizacijami v sistemu zdravstvenega varstva.
 • Naše dejavnosti so procesi, ki jih moramo ustrezno načrtovati, spremljati, nadzorovati in nenehno izboljševati.
 • Odgovorni smo za gospodarno rabo sredstev (obvladovanje stroškov dela, obvladovanje materialnih stroškov, …).
 • Zavedamo se pomena ustvarjalnosti, inovativnosti, iniciativnosti ter nujnosti sprememb. Predloge za izboljšave dajemo vsi, kajti želimo biti korak pred drugimi. Zavedamo se pomembnosti razvojnega dela, zato se vanj aktivno vključujemo. Pripravljeni smo na vlaganje dodatnih naporov, cenimo dobro opravljeno delo, dober delovni rezultat opazimo in pohvalimo. Prevzemamo polno odgovornost za naše delo. Prizadevamo si, da smo za svoje delo ustrezno usposobljeni, zato se ne glede na starost, delovno dobo ali položaj neprekinjeno strokovno izobražujemo in usposabljamo.
 • Pri postavljanju ciljev sodelujemo vsi zaposleni. Prizadevamo si za skupno uresničevanje ciljev in projektov. Jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in strateške cilje v celoti sprejemamo za svoje.
 • Vodje skrbimo za informiranost in povezanost svojih sodelavcev, da sta njihovo delo in trud opažena. Skrbimo za redne pogovore o problematikah, rezultatih dela, potrebah in nadaljnjih usmeritvah. Pri svojih sodelavcih spodbujamo samoiniciativnost, samostojnost in željo ter potrebo po neprekinjenem strokovnem izobraževanju in usposabljanju ter po prenosu primerov dobrih praks (znotraj naše ustanove ter iz uspešnih zunanjih organizacij). Prizadevamo si, da sodelavci napredujejo v skladu z njihovim znanjem in sposobnostmi, zato njihovo uspešnost vrednotimo po dogovorjenih kriterijih.

Naši strateški cilji:

 • Referenčna evropska reševalna postaja (krepitev referenčnosti ustanove in razvojno raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, ohranjanje in krepitev ugleda in pridobitev mednarodne akreditacije).
 • Pacient v središču pozornosti (izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v proces odločanja).
 • Učinkovita organizacija in upravljanje (vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja; povečanje storilnosti dela in racionalizacija stroškov; doseganje finančne stabilnosti in stabilnosti dolgoročnega poslovanja; vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti in varnosti; uvajanje kliničnih poti; investicije v izboljšanje tehnološke opremljenosti; razvoj sodobne informacijske tehnologije; doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri; izboljšanje tehnične infrastrukture; večji pretok informacij in gradnja pozitivnih odnosov z javnostmi).
 • Motivirani in usposobljeni zaposleni (zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; usposabljanje zaposlenih za vodenje in upravljanje Reševalne postaje UKC Ljubljana, zagotavljanje pogojev za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, inovativnost zaposlenih…).