Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Reševalna služba

Reševalna postaja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RPLJ) izvaja reševalno službo na območju Ljubljane in 15 sosednjih občin na skupni površini 1.670 km2 kjer skrbi za približno 450.000 ljudi, ki bivajo in delajo na tem območju. Ob koncu leta 2022 je RPLJ zaposlovala preko 110 reševalcev/-alk in je s tem največja reševalna postaja v Sloveniji.

 

Glavna področja delovanja RPL so:

 • Predbolnišnična nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP),
 • Mobilne enote nujnega reševalnega vozila( v nadaljevanju MoE NRV),
 • Motorist reševalec,
 • Prevoz zdravnika za izvajanje dežurne službe na območju zdravstvenega doma (v nadaljevanju VUZ ZD) Ivančna Gorica in ZD Grosuplje,
 • Nenujni reševalni prevozi,
 • Medklinični prevozi pacientov,
 • Upravljanje heliporta UKCL,
 • Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah,
 • Sodelovanje s protokolom RS,
 • Izobraževalna dejavnost v Izobraževalnem centru RPUKCL.

 

RPUKCL zaposluje preko 100 reševalcev/-valk. Za izvajanje predbolnišnične NMP je pogoj izobrazba tehnika/-ce zdravstvene nege z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Zdravstveni reševalec/-ka ali diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra. Za samostojno delo v NMP morajo vsi zaposleni opraviti dodatna izobraževanja, kot jih zahteva Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

Ob koncu leta 2022 je RPLJ razpolagala z voznim parkom 30 vozil, od teh je 11 modularnih reševalnih vozil, 10 kombiniranih reševalnih vozil, 2 vozili za sanitetne prevoze, 3 reševalni motorji, vozilom servisa in vozilom izobraževalnega centra. V uporabi sta tudi 2 namenski reševalni vozili Pediatrične klinike UKC za prevoz kritično bolnih otrok.

Ekipo nujnega reševalnega vozila (NRV) sestavljata diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra, ki je vodja ekipe in zdravstveni reševalec/-ka, ki sodeluje pri oskrbi pacienta ter upravlja z reševalnim vozilom. NRV z ekipo tvori Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila (MoE NRV).

Glede na tip intervencije in stopnjo nujnosti lahko izjemopma posreduje ekipa v razširjeni sestavi, ki jo tvorijo zdravnik/-ica, ki je vodja ekipe, diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra ter zdravstveni reševalec/-ka. NRV z ekipo vseh trehčlanov tvori Mobilno enoto reanimobila (MoE REA). Na intervencijah, ki zahtevajo tudi posredovanje urgentnega zdravnika/-ce, običajno primarno posreduje MoE NRV, z vozilom urgentnega zdravnika (VUZ) pa se na kraj intervencije dodatno pripeljeta zdravnik/-ica in diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec in se ob prihodu na kraj pridružita ekipi MoE NRV pri oskrbi pacienta.

Delo reševalca/-ke

Ker se lahko klic v sili lahko zgodi v vsakem trenutku, delo reševalcev/-alk poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Na RPUKCL je delovni razpored reševalcev/-alk sestavljen iz ene 12-urne dnevne izmene, ki ji naslednji dan praviloma sledi 12-urna nočna izmena, temu sledita 2 prosta dneva. V grobem delo reševalcev/-alk zajema nudenje predbolnišnične NMP, kar pomeni izvajanje nujnih zdravstvenih ukrepov, katerih opustitev bi v kratkem vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta ter:

 • nujne reševalne prevoze pacientov, ki so zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogroženi ali pri katerih bi glede na zdravstveno stanje do takšne ogroženosti lahko v kratkem prišlo
 • reševalne prevoze pacientov zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali poškodbe, ki zahteva čimp rejšnji pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti

Nujni reševalni prevoz opravi MoE NRV, ki po putrebi aktivira VUZ, izjemoma pa se lahko nujni reševalni prevoz opravi tudi z nenujnim reševalnim vozilom.

 

Opis dela reševalca/-ke na RPLJ

Delo reševalca/-ke na RPUKCL lahko razdelimo na 5 ključnih sklopov:

 • primopredaja NRV,
 • izvajanje intervencije,
 • predaja pacienta,
 • čiščenje in priprava vozila na naslednjo intervencijo,
 • primopredaja NRV.
   
  Primopredaja NRV

  Vedno ob pričetku službe, reševalci/-ke delo pričnejo s primopredajo NRV. Le-tega lahko preda reševalec/-ka, ki ga je uporabljal/-a v prejšnji izmeni ali pa zaposleni/-a prevzame vozilo, ki v prejšnji izmeni ni bilo v uporabi. Proces primopredaje zajema pregled celotnega nabora opreme in pripomočkov NRV pred nastopom dela, da se reševalec/-ka prepriča, da je NRV v predpisanem stanju in pripravljeno za posredovanje na poziv Dispečerskega centra zdravstva (DCZ) na nujno intervencijo. Vsak od članov ekipe je zadolžen za svoj del pregleda – diplomirani zdravstvenik / diplomirana medicinska sestra za pregled bolniškega dela NRV, zdravstveni reševalec/-ka pa za vozniški del NRV in brezhibnost motorja in karoserije. Ker poziv na nujno intervencijo lahko nastopi še pred dokončanjem primopredajnega pregleda, morajo reševalci/-ke, ki z delom zaključujejo, NRV vedno pripraviti v predpisano stanje, da bi bilo tveganje za pomanjkanje ali nedelovanje opreme čim manjše.

  Ko je primopredajni pregled zaključen, reševalci/-ke izpolnijo elektronski primopredajni obrazec, ki jim služi kot opora pri pregledu, da česa ne bi pozabili, hkrati pa zagotavlja beleženje izvedenega pregleda in zaznamek morebitnih posebnosti ali opomb.

  Z zaključeno primopredajo NRV je ekipa pripravljena na posredovanje. MoE NRV običajno čakajo na intervencijo na RPUKCL, na urgentnem bloku UKCL, ali na dislociranih enotah izven Ljubljane, na katero so razporejeni, in morajo biti stalno dosegljive, da se lahko takoj odzovejo na nujno intervencijo.

  Izvajanje nujne intervencije

  Ko sprejemni dispečer s strani DCZ prejme v izvajanje nujno intervencijo, le-to potrdi v informacijskem sistemu v NRV. V opisu intervencije so navedene ključne informacije o prioriteti intervencije in s tem zahtevani režim vožnje NRV do mesta intervencije, podatki o stanju pacienta in natančna lokacija dogodka.

  Ob prihodu na lokacijo dogodka mora ekipa najprej poskrbeti za lastno varnost, nato pa pristopi k oskrbi pacienta. Nosilec oskrbe pacienta je diplomirani zdravstvenik/ diplomirana medicinska sestra, zdravstveni reševalec/-ka pa mu/-ji asistira, da skupaj primerno oskrbita pacienta. Če je na intervenciji prisoten zdravnik/-ca, prevzame vodenje intervencije ter oskrbe pacienta.

  Ko reševalca/-ki ob pacientu izvedeta vse potrebne ukrepe in posege, pacienta preneseta do NRV. Pri tem jima po potrebi pomagajo tudi gasilci. Če so potrebni dodatni ukrepi in posegi, le-te dodatno izvedeta v NRV preden pričneta s transportom pacienta proti bolnišnici. Vsi potniki so med vožnjo NRV pripeti z varnostnim pasom in med vožnjo, razen izjemoma ob akutnem poslabšanju zdravstvenega stanja, ne izvajajo diagnostično-terapevtskih posegov, saj lahko v primeru zaviranja v sili ali prometne nesreče pride do hudih poškodb, ki lahko imajo za posledice smrten izzid. Med transportom v bolnišnico ekipa po potrebi preko DCZ seznani bolnišnico o stanju pacienta, da se na oskrbo pacienta vnaprej pripravi bolnišnična ekipa.

Predaja pacienta

Ob prihodu v bolnišnico reševalci pacienta predajo v oskrbo bolnišnični ekipi. To obsega posredovanje pacientovih podatkov za administrativni vpis v informacijski sistem sprejemne enote, ki se v manjši meri izvede že med samim transportom v bolnišnico, povzetek okoliščin dogodka, predstavitev vodilnega problema, prepoznanih nujnih stanj, anamneze in heteroanamneze ter vitalnih funkcij pacienta tekom obravnave. Predaji pacienta sledi čiščenje in priprava NRV na novo intervencijo.

Čiščenje in priprava vozila na nujno intervencijo

Po vsaki končani intervenciji je potrebno čiščenje vseh stičnih površin. Reševalca/-ki očistita nosila, vse delovne površine in vse pripomočke, ki so bili v uporabi. Če je bil oskrbovani pacient okužen z  patogenimi mikroorganizmi, ki se prenašajo aerogeno, je potrebna tudi parna dezinfekcija (aerosolizacija) z vodikovim peroksidom. Po čiščenju sledi naročanje in dopolnjevanje porabljenega/manjkajočega sanitetno-potrošnega materiala, za tem pa je MoE NRV pripravljena na novo intervencijo.

Primopredaja

Pred koncem izmene je potrebno NRV očistiti tudi po tleh, prebrisati vse kontaktne površine z razkužilom, izprazniti koše za smeti ter po potrebi oprati zunanjost NRV, da bo ob nastopu naslednje ekipe NRV čisto in pripravljeno na izvajanje intervencij.