Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Vodje izmen

Na Reševalni postaji UKC Ljubljana operativno delo poteka v 4. izmenah, katere neposredno vodijo vodje izmen (v nadaljevanju VI), ki so neposredno odgovorni vodji reševalne službe. V vsaki izmeni sta na mesto vodje razporejena po dva zaposlena (v prihodnosti  verjetno vodja izmene in namestnik vodje izmene), ki delujeta izmenično. Polovico mesečne delovne obveznosti opravljata delo vodje izmene, drugo polovico kot operativno delo ali drugo administrativno delo.

Delo vodje izmene obsega:

 • vodenje in nadzor delovanja trenutne izmene Reševalne službe,
 • razpolaganje s kadrovskimi viri znotraj delovnega procesa službe,
 • odgovornost za izvajanje dejavnosti, načrtovanih nalog in ciljev določenih v operativnih navodilih,
 • operativno poročanje na Kolegiju Reševalne postaje UKC Ljubljana,
 • nadomeščanje vodje Reševalne službe ob njegovi odsotnosti,
 • skrb za pozitivno klimo znotraj določene izmene,
 • skrb za urejenost in varnost ekip razporejenih v izmeni,
 • pregled in nadzor nad intervencijami v izvajanju in v povezavi z DCZ LJ (Dispečarski center zdravstva Ljubljana) nadzor procesa dela,
 • zagotavljanje ustreznosti voznega parka (v sodelovanju z mehanično službo),
 • vodenje intervencij iz 9. točke,
 • nadzor urejenosti prostorov in MoE

Vodjo pri vodenju enote obvezujejo pravice in dolžnosti, v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, pravilnikom o Nujni medicinski pomoči in pravili:

 • dolžan je izvrševati zaupane dolžnosti v skladu s predpisi, sposobnostmi, izurjenostjo ter pravili stroke, tudi v najtežjih razmerah, razen, če ni neposredno ogroženo zdravje ali življenje njega in sodelujočih ekip,
 • dosledno spoštuje načelo enostarešinstva v enoti ter obveznega izvrševanja prejetih ukazov,
 • skrbi in odgovarja za operativno pripravljenost reševalne enote,
 • organizira in nadzira usposobljenost, urjenje in pripravljenost reševalne enote, ter skrbi, da reševalci opravljajo zdravstvene preglede ter druge predpisane preizkuse ali preverjanja,
 • skrbi za brezhibnost zaščitne in reševalne opreme,
 • skrbi za disciplino, nadzoruje izvajanje ukazov in povelji, ter zahteva zakonito, strokovno, pravilno in pravočasno izvajanje reševalnih nalog,
 • določa vaje, načrtuje usposabljanja, dežurstva, pripravljenost, raport in prerazporeditev službe v reševalni službi oziroma enoti,
 • nadzira delo vseh podrejenih,
 • skrbi za zdravje pri delu reševalcev pri opravljanju operativnih enot,
 • ugotavlja okoliščine v katerih je prišlo do poškodbe reševalca, ter prijavi poškodbo pristojnemu organu zaradi uveljavljanja pravic, ki jih ima poškodovani med opravljanjem službe,
 • skrbi za spoštovanje osebnosti, dostojanstva in enako obravnavanje reševalcev med izvajanjem službe,
 • sodeluje pri pripravi in je odgovoren za izdelavo predpisov, pravilnikov, poročil, analiz itd.,
 • skrbi za izboljšave in dopolnitev tehnične opremljenosti reševalne enote v skladu z določenimi pravilniki, zakoni in predvsem potrebami,
 • sodeluje in vodi intervencije, na katere je aktiviran preko DCZ LJ ali se o tem odloči sam,
 • skrbi za tovariške odnose v sami organizaciji, ter medsebojno pomoč,
 • zagotavlja sodelovanje z drugimi reševalnimi enotami na strokovno – tehničnem področju,
 • v obmejnem območju skrbi za sodelovanje z reševalnimi enotami na sosednjem teritoriju,
 • skrbi za uresničevanje organizacijskih, tehničnih in drugih strokovnih nalog v enoti, ki jih je določilo vodstvo organizacije,
 • spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega posameznika v organizaciji in izven nje, njegove pravice in temeljne svoboščine v skladu z ustavo in zakoni,
 • varovati ugled delovne organizacije in reševalne službe,
 • opravljati druge naloge, sprejete s programi delovne organizacije, zakona o zdravstveni dejavnosti, ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • skrbi za seznanitev pripadnikov enote z njihovimi pravicami in dolžnostmi, ter temi pravili.