Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP

 

Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP

 

Konec 2016 je bilo Izobraževalnemu centru Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije zaupana naloga preverjanja znanj in usposobljenosti zdravnikov, diplomiranih zdravstvenikov in zdravstvenih reševalcev za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči v obdobju 2016 – 2018. Za to nalogo smo kandidirali na javnem razpisu, ki je potekal konec minulega leta. Na tem mestu boste v prihodnje lahko našli vse potrebne informacije v zvezi z omenjenimi preverjanji. Preverjanja ne bomo izvajali samo v Ljubljani. Redno potekajo dogovori, da bi to potekalo na različnih koncih Slovenije. S tem vam želimo to obvezno preverjanje čim bolj približati in olajšati zadevo. Preverjanja bodo potekala v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015) ter Predlogom za preverjanje znanj in usposobljenosti (Priloga pozivu za predložitev ponudbe za izvedbo preverjanja ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči, Ministrstvo za zdravje, št. 6040-323/2016/12, 03.10.2016).

POMEMBNO – PROSIMO PREBERITE!

Ker se naša pogodba z MZZ počasi izteka, smo za jesensko obdobje 2023 določili datume preverjanja znanja in veščin. V primeru, da se javi večja skupina (mora biti na preverjanju 15 kandidatov), pridemo tudi na lokacijo preverjanja. Najverjetneje kam vrinemo še kak dodaten rok, vendar smo tudi zaradi drugih aktivnosti glede tega omejeni. Prosimo vas, da zaradi načrtovanja čim prej oddate prijave za preverjanje. Datumi za jesen 2023 so torej naslednji:

  • 31.08.2023 (nerazporejeno – najverjetneje Ljubljana)
  • 20.09.2023 (Nazarje – Velenje)
  • 04.10.2023 (nerazporejeno)
  • 11.10.2023 (nerazporejeno)
  • 24.10.2023 (nerazporejeno)

OPOZARJAMO VAS, DA SO PREVERJANJA ZNANJA IN VEŠČIN ZA DELO V PREDBOLNIŠNIČNI NMP TRENUTNO ŠE BREZPLAČNA!!! To velja samo še do novembra letos. Kako bo zadeva potekala kasneje, zaenkrat še ni znano. Torej LEPO POVABLJENI in IZKORISTITE PRILOŽNOST brezplačnega preverjanja čim prej!

Navodila in opis poteka preverjanj

Spoštovani,

Prosimo vas, da spodnji opis preverjanj in navodila upoštevate zgolj informativno. Vse aktualne informacije boste dobili, ko se prijavite za preverjanje. Vsa vprašanja, ki se dotikajo preverjanja znanja in veščin, prosim naslavljajte na Ministrstvo za zdravje, ki je edino pristojno za njihovo razlago. Lepo pozdravljeni,

Izobraževalni center Reševalne postaje UKC Ljubljana

I. ZDRAVNIKI

Najprej mora vsak kandidat poslati PRIJAVNICO ter v prilogi vsa potrebna dokazila. Dokumentacijo pregleda komisija in se na podlagi poslanega odloči, ali kadidat izpolnjuje vse pogoje oz. ali je potrebno, ter v kakšnem obsegu, preverjanje znanja.

Pisno preverjanje znanja (kadar je to v polnem obsegu) traja 2 uri. Test ima lahko največ 150 vprašanj (odvisno od področij preverjanja). Kadar kandidat izpolnjuje določene zahteve, lahko opravlja zgolj delno pisno preverjanje znanja, glede na predložena dokazila. Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Kadar je prijavljenih premajhno število kandidatov, jim omogočimo pisno preverjanje znanja. Praktično preverjanje znanja izvedemo naknadno, v skladu z dogovorom, ko se nabere zadostno število kandidatov. Do sedaj ta del preverjanja žal še nismo izvedli, ker se na preverjanja prijavlja izredno majhno število zdravnikov, med njimi v veliki večini tisti, ki želijo zgolj potrjevanje na podlagi predloženih dokazil. 

Na praktičnem delu preverjanja znanja, v primeru, da mora kandidat opravljati preverjanje v polnem obsegu, mora uspešno izpeljati tri scenarije. En scenarij pokriva naglo obolelega odraslega, drugi poškodovanca, tretji pa nujna stanja pri dojenčku in otroku. Kadar kandidat izpolnjuje določene zahteve, lahko opravlja zgolj delno praktično preverjanje znanja, glede na predložena dokazila. Vsak scenarij traja pribl. 15 min. Praktično preverjanje znanja vodi šestčlanska komisija, dva izpraševalca na vsakem scenariju. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 24. Če je prijavljenih manj kot 12 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja prestavi na naslednji termin. Praktično preverjanje znanja je uspešno, ko komisija oceni, da je kandidat scenarij rešil uspešno in je dosegel dovolj točk.

Zdravniki, specialisti urgentne medicine, po specializaciji, sprejmejo licenco za delo na področju urgentne medicine. To licenco morajo obnavljati s točkami podiplomskega izpopolnjevanja z vsebinami s področja urgentne medicine (NMP). Specialisti urgentne medicine zato ne potrebujejo dodatnih preverjanj za opravljanje dejavnosti v zunajbolnišnični NMP.

Zdravniki, specialist splošne ali družinske medicine z zaključeno specializacijo prejmejo licence za delo v družinski ali splošni medicine, ki jo obnavljajo s točkami podiplomskega izpopolnjevanja iz vsebin splošne in družinske medicine. Ker specializacija ni tako specifično usmerjena v obravnavo najbolj ogroženih pacientov, je zaželjeno, da za delo v NMP dopolnijo znanje in usposobljenost z vsebinami s področja NMP, najbolje na licenciranih tečajih. Ti imajo oblikovane mednarodne standarde potrebnega stanja in veščin za izdajo potrdila o uspešno osvojeni vsebini. Če ima zdravnik, specialist splošne ali družinske medicine opravljenih vseh pet, v Pravilniku o službi NMP (2015), naštetih tečajev z aktualno veljavnostjo (ALS, APLS ali EPLS, ITLS – lahko tudi ATLS ali ETC, tečaj urgentnega UZ – npr. Winfokus ter tečaj MRMI), se šteje, da je usposobljen za delo v zunajbolnišnični službi NMP. Ne glede na veljavnost potrdila o opravljenem usposabljanju se smatra, da je aktualnost usposabljanja do pet let od uspešno zaključenega usposabljanja.

Če ima opravljen le del predpisanih v sebin, lahko kandidat(ka) za manjkajoče vsebine opravi preizkus znanja. V primeru, da delodajalec zdravniku ne omogoči udeležbe niti na enem modulu od predpisanih vsebin, se lahko zdravnik, ki bi želel ali pa mora delati v dejavnosti NMP, odloči za dokazovanje znanja, nanizanega v katalogu vsebin, ki je v prilogi 3 trenutno veljavnega Pravilnika o službi NMP (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015). Vsi zdravstveni delavci v NMP imajo v skladu s točko IV. Priloge 2, Pravilnika o služba NMP, možnost, da pristopijo neposredno k preverjanju znanja in usposobljenosti za delo v NMP.

Uspešno opravljen preizkus znanja in usposobljenosti ima veljavnost 5 let in je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP.

II. DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI

Najprej mora vsak kandidat poslati PRIJAVNICO.

Pisno preverjanje znanja traja 2 uri in pol. Test obsega 200 vprašanj. Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti dva naključno izbrana scenarija. Prvi obravnava nagla obolenja in zastrupitve, drugi pa poškodbe. En scenarij traja pribl. 15 min, skupaj je praktičnemu preverjanju namenjeno 40 min na vsakega kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 12. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja kandidatov prestavi na naslednji termin.

Diplomirani zdravstveniki in diplomirane medicinske sestre, ki se vključujejo v NMP, poleg formalne izobrazbe na fakulteti niso deležni specifičnega izobraževanja ali usposabljanja za obravnavo ogroženih pacientov. Z diplomo prejmejo licenco za samostojno delo v zdravstveni negi, katero obnavljajo s pridobljenimi licenčnimi točkami iz splošnih in specifičnih področij zdravstvene nege. Zato je za ta profil naveden natančen seznam aktivnosti in postopkov, ki bi jih moral poznati, nekatere pa tudi obvladati.

Kandidati(ke), ki so uspešno zaključili študij zdravstvene nege na drugi stopnji (strokovni magisterij), smer Urgentna stanja v zdravstvu (Univerza v Mariboru), so oproščeni prvega preverjanja znanja in usposobljenosti, če vložijo prijavo in predložijo potrdilo o uspešno zaključenem študiju v času 5 let od zaključka študija. Odločba o dovoljenju za delo v sistemu predbolnišnične NMP se jim izda avtomatično.

Za pridobitev potrdila o uspešnem preizkusu znanja in usposobljenosti mora diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra obvezno opraviti preizkus znanja in usposobljenosti.

Tisti, ki bodo želeli pridobiti potrdilo, da lahko vozijo reševalno vozilo, morajo predložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem treningu varne vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne sme biti starejše kot pet let (poglejte dodatno razlago pri zdravstvenih reševalcih). Ob prvem preverjanju je lahko potrdilo o opravljenem treningu varne vožnje za reševalna vozila tudi starejše od 5 let. Ob drugem preverjanju in pri vseh naslednjih mora kandidat predložiti potrdilo o opravljenem treningu varne vožnje, ki ni starejše od 5 let!

Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za diplomirane zdravstvenike in diplomirane medicinske sestre velja 5 let.

III. ZDRAVSTVENI REŠEVALCI

V postopek se lahko prijavijo zdravstveni tehniki/tehniki zdravstvene nege…, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka. Vsi tisti, ki so certificiranje za zdravstvenega reševalca / zdravstveno reševalko uspešno opravili pred manj kot 5 leti, se jim izda dovoljenje za delo v zunajbolnišnični NMP za obdobje 5 let avtomatično. Kandidati s starejšimi certifikati morajo pristopiti preverjanju.

Vsak kandidat mora poslati PRIJAVNICO ter zahtevana dokazila o uspešnem certificiranju v postopku NPK. Torej morajo že pred vključitvijo v postopek preverjanja predhodno pridobiti certifikat zdravstvenega reševalca / zdravstvene reševalke.

Pisno preverjanje znanja traja 1 uro in 20 min. Test obsega 100 vprašanj. Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok preverjanja. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti naključno izbran scenarij. Scenarij izvaja pribl. 20 min, skupaj pa je praktičnemu preverjanju namenjeno 30 min na vsakega kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 15. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja kandidatov prestavi na naslednji termin.

Zravstveni reševalci so, poleg diplome zaključenega srednješolskega izobraževanja in opravljenega strokovnega izpita, morali dokazati primeren nivo znanja in veščin pred komisijo Republiškega izpitnega centra v okviru certificiranja za nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka (ZR). Ker ima nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) po zakonu trajno vrednost, veljavni Pravilnik o nujni medicinski pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015) zahteva, da ZR ponovno preverijo znanje po preteku pet let (vsakih pet let). Katalog znanj in veščin, objavljen v Pravilniku, je nekoliko obsežnejši kot tisti v okviru postopka za pridobitev NPK. Drugačna odgovornost reševalcev, ki jo prinaša nov pravilnik in bo izražena z uvedbo zdravstvenega dispečerskega sistema, bo spremenila odnos zaposlenih do kakovosti opravljenega dela. Pet let dela v NMP, po uspešno opravljenem preverjanju za NPK bo dovolj, da bo večina ZR dosegla takšen poklicni napredek, ki jim bo omogočil uspešno preverjanje na višji ravni kot to zahteva postopek za pridobitev NPK.

Zradi vožnjeo reševalnega vozila, morajo predložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem treningu varne vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne sme biti starejše kot pet let. Ob prvem preverjanju je lahko potrdilo o opravljenem treningu varne vožnje za reševalna vozila tudi starejše od 5 let. Ob drugem preverjanju in pri vseh naslednjih mora kandidat predložiti potrdilo o opravljenem treningu varne vožnje, ki ni starejše od 5 let!

Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za zdravstvene reševalce in zdravstvene reševalke velja 5 let.

Za vse ostale dodatne informacije vam je na voljo naš svetovalec Peter Napotnik, org.soc., ki ga lahko dobite preko telefona 01/ 522 20 51 ali po e-pošti na izobrazevalni.center.rpl@kclj.si, oziroma tudi osebno na Reševalni postaji UKC Ljubljana, Zaloška c. 25, 1525 Ljubljana (po predhodnem dogovoru).

Prijavnica za preverjanje