Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Reševalna oprema

Reševalna oprema:

Opremljenost reševalnega vozila je v veliki meri odvisna od namembnosti vozila oziroma kakšnim intervencijam je vozilo namenjeno. Glede na namembnost jih lahko v grobem razdelimo na  nenujna in nujna reševalna vozila.

Opremljenost nujnih reševalnih vozil (v nadaljevanju NRV) je v Sloveniji zelo različna. Gotovo lahko rečemo, da smo v zadnjih dobrih desetih letih na tem področju dosegli velik napredek. V nadaljevanju bomo skušali opisati opremo in nekatere materiale, ki jih uporabljamo v NRV na Reševalni postaji Kliničnega centra Ljubljana. Najprej velja omeniti, da je dobro poznavanje opreme in materialov, s katerimi delamo, za uspešno opravljanje dela v službi NMP nujno potrebno. Za ta namen imamo navodilo, ki določa enotno opremljenost nujnih reševalnih vozil (v nadaljevanju RV), ki so v uporabi na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki opredeljuje opremo in materiale, njihovo količino ter natančno razporeditev v NRV, ki je že danes enaka v vseh naših NRV. To nam med drugim omogoča enoten vozni park, saj so trenutno vsa NRV, ki jih uporabljamo, iste znamke, tipa in  predelave. Seveda pa se mora takšen standard dopolnjevati, saj se oprema in materiali ves čas spreminjajo skladno z razvojem stroke (nove zahteve) in razvojem materialov ter z uvajanjem novih tehnologij. Prav zaradi tega bodo tudi v internem »Standardu opremljenosti NRV« potrebna redna dopolnila in popravki. NRV, ki jih uporabljamo na naši reševalni postaji, so opremljena z naslednjo medicinsko opremo in materiali:

  1. Transportna sredstva:

– glavna nosila z zložljivim podvozjem,
– pomožna nosila,
– kardiološki stol.

  1. Oprema za imobilizacijo:

– vakumska blazina s črpalko,
– lopatasta oz. zajemalna nosila s pasovi in univerzalno oporo za glavo,
– deska za imobilizacijo otrok (»Pedi-Pac«),
– imobilizacijski steznik (»K.E.D.«),
– komplet ekstremitetnih opornic s črpalko,
– komplet vratnih opornic.

  1. Medicinski aparati :

– prenosni EKG monitor/defibrilator z zunanjim (transkutanim) vzpodbujevalcem srca,
– prenosni respirator z dodatnim modulom za aplikacijo kisika,
– prenosni električni aspirator,
– prenosni pulzni oksimeter,
– prenosni kapnometer,
– aparat za neinvazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka,
– aparat za merjenje telesne temperature (aksilarno).

  1. Reanimacijski kovček (kovinski)

Vsebuje opremo za vzpostavitev proste dihalne poti in dihanja, opremo za vzpostavitev proste venske poti in dajanje infuzij, nekatera izmed nujnih zdravil ter nekatere infuzijske raztopine. Ker nimamo možnosti (zaradi premajhnega prostora v naših NRV), da bi imeli poseben reanimacijski kovček za odrasle in poseben za otroke, mora vsak reanimacijski kovček vsebovati opremo za nudenje NMP odraslim in otrokom.

  1. Travmatološki kovček oz. kovček za poškodbe (plastičen)

Vsebuje obvezilni material za primarno oskrbo ran ter material za vzpostavitev proste venske poti in dajanje infuzij ter nekatere infuzijske raztopine. Pri infuzijskih raztopinah je smiselno  omeniti, da uporabljamo zgolj plastenke in vrečke. Infuzijskih raztopin v steklenicah v NRV nimamo. Razlog za to so možne poškodbe, ki jih lahko takšna steklenica povzroči nam ali  pacientu, v primeru, ko bi se snela in padla (»odletela«) med zaviranjem ali pospeševanjem NRV ali pa v primeru prometne nesreče, v kateri bi bilo udeleženo NRV.

  1. Opeklinski kovček (plastičen)

Vsebuje opeklinske obkladke različnih velikosti in opeklinsko odejo.

  1. Ostala oprema in materiali:

– grelec infuzij,
– set za konikotomijo (za odrasle in otroke),
– porodni set,
– seti za zaščito,
– sistem za natančno doziranje infuzij/transfuzij (»babydose«),
– manšeta z manometrom za aplikacijo infuzij,
– kombinirani tubusi,
– dozator za razkužilo za roke,
– rjuhe, odeja in brisače,
– zaščitne rokavice,
– papirnati in alkoholni robčki,
– večnamenske škarje,
– kisikovi jeklenki in dozatorja za kisik

Navedeno je le grob opis dejanske medicinske opreme in materialov, ki jih uporabljamo v naših NRV. Seveda mora biti oprema razporejena tako, da nam omogoča nudenje NMP tako v NRV, kot tudi izven njega na terenu. Prav tako morajo biti oprema in materiali smiselno razporejeni oz. zloženi, da prihranimo nepotrebne gibe in dragocen čas. Tako lahko hitreje ukrepamo in delamo v času nujnih intervencij, ko je to najbolj potrebno. Menimo, da lahko upravičeno rečemo in zagotavljamo, da smo za opravljanje našega dela primerno opremljeni.

 

 

Opremljenost nenujnih reševalnih vozil (v nadaljevanju NNRV) je v Sloveniji trenutno pomanjkljivo določena. Jasno  je le določilo, da morajo NNRV ustrezati standardu (DIN 75080 – 3. del)) za vozila namenjena prevozu bolnikov. V pripravi je »Pravilnik o nenujnih prevozih bolnikov«, ki bo to področje urejal natančneje, zagotovo pa bo tudi na tem področju prišlo do prilagajanja novim evropskim standardom in zakonodaji. NNRV, ki jih uporabljamo na naši Reševalni postaji, so v primerjavi z NRV opremljena precej skromneje, hkrati pa opremljenost vseh vozil ni enaka. Zagotovo pa so vsa opremljena z naslednjo opremo:

– glavna nosila z zložljivim podvozjem,
– pomožna nosila,
– kardiološki stol,
– travmatološki kovček,
– AMBU (dihalni balon) z maskami različnih velikosti in orofaringealnimi tubusi (»airway-i«),
– komplet ekstremitetnih opornic z ročno črpalko,
– kisikovi jeklenki in dozatorja za aplikacijo kisika,

–  rjuhe, brisače, odeja,

– potrošni (opcijsko dodamo medicinski/sanitetni) material

 

Avtor : Vodja izobraževanja RP UKC Ljubljana,  Anton Posavec, mag. zdr. nege